Консорциум "МСЕ"
Експертизи: "Метеоресурси за ВЕИ"
Експертизи за определяне на метеорологичните ресурси за възобновяеми източници на енергия

Нарастналият интерес към използването на ветровата и слънчевата енергия за получаване на електрическа и/или топлинна енергия е свързан с очакваната икономическа изгода. За да може да бъде оценена достоверно икономическата ефективност на един проект за изграждане и експлоатация на слънчева или ветрова инсталация трябва много точно да се знаят ресурсите. В случая това са данни за режима на слънчевото греене и на вятъра за конкретното място. Битуващото мнение, че тези ресурси са достатъчно за територията на България, може да има твърде лоши икономически последици при непрофесионален подход в оценката им за конкретното място.

По отношение на слънчевото греене, чиито характеристики имат малки пространствени вариации, използването на климатични данни за съответния район може да осигури относително надеждна информация. След допълнителни, контролни измервания и статистическа обработка на данните може да бъде направена достатъчно достоверна оценка на рентабилността от изграждане на слънчеви инсталации за конкретното място.

По отношение на вятъра, характеристиките на който имат много големи хоризонтални нееднородности, използването на климатичните данни за целия район най-вероятно ще доведе до твърде неочакван за инвеститора резултат при реалната експлоатация. Независимо, че всеки е чувал за локалните особености на вятъра (бора, фьон, бриз, долинен вятър) все още се срещат проекти, основаващи се само на данни за вятъра от "близък пункт" на разстояние 10 - 50 км. от мястото на изграждане на ветрова инсталация. От това следва, че икономическата оценка на такъв проект има силно вероятностен характер, равен на вероятността за еднакви характеристики на вятъра в двата пункта, често със значителни разлики в релефа.

Причината за такъв подход на инвеститорите най-често е свързана с това, че те не могат да организират комплекса от предварителни изследвания и експертизи.

Консорциум "МСЕ" може да реши вместо тях този проблем като:

- направи експертна оценка на наличните данни за съответния район;

- планира необходимите експериментални изследвания за оценка на локалните характеристики на съответния метеорологичен елемент;

- осигури необходимите технически средства за провеждането на предварителните изследвания;

- извърши необходимата съвместна обработка на климатичната и експерименталната информация;

- направи количествена оценка на метеорологичните ресурси и подготви необходимата база данни за производителя на оборудването, за да може да бъде оценена икономическата ефективност от бъдещата му експлоатация на конкретното място.