Автоматична Система за Метеорологичен Мониторинг (АСММ) на АЕЦ "Козлодуй"

АСММ на АЕЦ "Козлодуй" е проектирана от Консорциум „МСЕ”.

Автоматичната Система за Метеорологичен Мониторинг на АЕЦ "Козлодуй" (АСММ) е проектирана и работи в съответствие с изискванията на Safety Standards Series на International Atomic Energy Agency (IAEA) и на националната Агенция за ядрено регулиране. Изградена е през 1995 год. и е първия реализиран голям проект на Консорциум "МСЕ". Модернизирана е през 2003, 2006, 2010, 2011 и 2012 год.

В момента се състои от три АМС модел MS&E-4. Комуникациите са по цифров УКВ канал. Свързана е с ЦУА на АЕЦ "Козлодуй" и националната система "РАМО".

За получаване на необходимите данни за скорост и поска на основния пренос в атмосферата и височината на слоя на смесване се използва автоматична система за аерологично сондиране на атмосферата (AСАС). AСАС е разположена западно от АЕЦ "Козлодуй", отчитайки преобладаващия пренос в района. Използват се аерологични, цифрови радиосонди с GPS позициониране. Към AСАС е интегриран модел за автоматично определяне на скоростта и посоката на основния пренос в атмосферата и височината на слоя на смесване по получените вертикални профили на температурата, относителната влажност на въздуха и вятъра. AСАС е информационно интегрирана в АСММ и данните от нея автоматично се включват в общия радиообмен.

През 2012 год. към АСММ е добавен модул за определяне на вертикалния профил на вятъра до височина 200 м. по приземните данни. АСММ определя автоматично и клас на устойчивост по Pasquill по "Sigma Theta" метод.

Автоматична Система за Метеорологичен Мониторинг на АЕЦ "Белене"

АСММ на АЕЦ "Белене" е проектирана от Консорциум „МСЕ”..

Автоматичната Система за Метеорологичен Мониторинг (АСММ) на АЕЦ "Белене" е проектирана през 1997 год., като първият етап от нея е реализиран през 1998 год. Вторият етап е реализиран през 2006-2007 год. АЕЦ "Белене" е в процес на строителство и това определя спецификата на провеждания метеорологичен мониторинг - неговата цел е да бъдат определени локалните метеорологични условия в района, преди изграждането на АЕЦ. Това, освен че са нормативни изисквания на международните и национални регулаторни органи, ще помогне за бъдещи оценки за въздействието на тази АЕЦ върху околната среда.

За пред-експлоатационен метеорологичен мониторинг до 2006 год. се използват AMС модел MS&E-3MD с вградена енергонезависима памет, в която се съхраняват данните от измерванията. След вземането на решение за продължаване на строителството на АЕЦ "Белене" през 2006 год., трите AMС са модифицирани в модела MS&E-3RD. Това решение позволява гарантиране на хомогенността на редиците от метеорологични данни за периода преди и след въвеждане в експлоатация. През 2007 год. към АСММ на АЕЦ "Белене" е добавена Автоматична система за аерологично сондиране (АСАС). В периода до построяването на АЕЦ, АСАС ще осигурява данни за вертикалния профил на метеорологичните елементи, необходими за проектирането и лицензирането на площадката на АЕЦ. След въвеждане на АЕЦ "Белене" в експлоатация АСММ ще осигурява необходимите данни за височина на слоя на смесване и скорост и посока на основния пренос в атмосферата в случай на ядрена авария.

През 2011 г. подръжката на АСММ и АСАС е преустановена от НЕК.

СРП за района на Старозагорска област

СРП за област "Стара Загора" е проектирана от Консорциум „МСЕ” и НИМХ-БАН.

Причина за създаването на Системата за ранно предупреждение за възникване на замърсяване, следствие на неблагоприятни метеорологични условия за района на Старозагорска област (СРП) са няколкото случая със значително замърсяване на въздуха със серен диоксид в гр. Стара Загора през 2004-2005 год. станали публично известни като "обгазявания на Стара Загора". В резултат на общественото недоволство, като една от мерките за преодоляване на "обгазяванията" е предвидено разработването и изграждането на СРП. Това е регламентирано в две Решения на 39 и 40 НС на Република България, Заповед на областен управител на област Стара Загора и Предписание на РИОСВ - Ст. Загора. Проектът е финансиран от ТЕЦ в района на "Марица-изток".

Консорциум "МСЕ" разработва, съвместно с НИМХ-БАН, идеен проект, приет на междуведомствен технически съвет през 2005 год. От края на 2005 год. започва изграждането на СРП, което завършва през 2007 год. През 2010 год. е разширен териториалния обхват на СРП и е включена още една ТЕЦ - "Ей И Ес Гълъбово".

СРП е изградена като напълно автоматична система. Тя работи в режим "реално време" по отношение на асимилиране на входната информация и генерира два пъти в денонощието ежечасна прогноза на приземното поле на серния диоксид, азотните оксиди и праха за територията на цялата Старозагорска и части от Слевенска и Хасковска области в клетки с хоризонтални размери 3х3 км., в 12 слоя (до 2 км. височина) и за срок от 48 часа. Това дава възможност, при наличие на прогноза за достигане на наднормени концентрации на замърсяването, да бъдат предприети своевременно мерки за намаляване на емисиите на замърсители от комините на ТЕЦ и да бъде избягнато "обгазяването".

СРП включва в себе си най-съвременните регионален, локален и дифузионен метеорологичен модел и средства за измерване.

СРП за град Стара Загора

СРП за гр. Стара Загора е проектирана от Консорциум „МСЕ” и НИМХ-БАН.

В края на 2009 год. в района на гр. Стара Загора са регистрирани няколко случая със значително замърсяване на въздуха с азотен диоксид, най-силните от които са на 22 и 23 декември. Анализът на случаите показа, че трите ТЕЦ в района не са източника на замърсяване. Без съмнение е факта, че всички случаи са в условия на продължителна и дълбока температурна инверсия в атмосферния граничен слой, възпрепятстваща разсейването на замърсяването. По покана на областния управител и кмета на община Стара Загора на 18.01.2010 год. в гр. Стара Загора идват министърът на околната среда и водите и министърът на отбраната за среща с представители на обществеността и ангажиране с проблема. В резултат на тази среща е приет “Оперативен план за действие за подобряване качеството на атмосферния въздух в гр. Стара Загора”. Част от него е “Разработване и внедряване на прогностичен модел за предвиждане на инверсионни и други неблагоприятни за разсейване на атмосферните замърсители метеорологични процеси за територията на гр. Стара Загора.”

Изпълнението е възложено на организациите, създали СРП за Старозагорска област: НИМХ – БАН и Консорциум “МСЕ”. За четири месеца е създаден и валидиран по наличните данни физико-статистически модел на базата на дескриминантен анализ и е произведен потребителски интерфайс. Като входна информация се използват данните от 6-те АМС в района и резултатите от числената прогноза на локалния нехидростатичен прогностичен модел ММ5 на СРП за гр. Стара Загора. Като резултат от работата на СРП се получава ежечасна специализирана метеорологична прогноза за гр. Стара Загора по отношение условията за замърсяване на въздуха в три градации.

СРП работи в оперативен режим в РИОСВ Стара Загора от 01.12.2010 г.

Определяне на изпарение от водна повърхност и референтна почва

Проектът се разработва от Консорциум „МСЕ”.

В редица случаи е необходимо да се определя изпарението от водна повърхност или референтна почва (по ФАО). Класическият вариант е с използване на сензори. При тях се следи изпарението на вода от цилиндричен съд, чрез периодично определяне на нивото й. Освен грешките при измерване (основно свързани с колебанията на нивото от различни вибрации на сензора и от вятъра) има и методическа грешка от това, че изпарението дори от реална водна повърхност в природата не става при същия термичен режим. Съвсем различно е положението при почва.

Въвеждането в производство на новия модел АМС MS&E-4 позволява решаването на тези задачи, чрез измервания на различни метеорологични параметри имащи отношение към изпарението и моделиране на процеса. Използвани са два полу-емпирични модела за определяне на изпарение от водна повърхност и референтна почва. Тези модели са международно валидирани и препоръчани. Численната им реализация е заложена в специализирания софтуер за АМС модел MS&E-4. За работата им е необходимо АМС да е оборудвана със сензор за измерване на инсолация.

Изпарението се определя както като стойност в момента на измерването, така и като денонощна сума в края на денонощието.

s