Софтуер за българското училище

1. Софтуерен продукт: MSE_Psychrometer.exe

Описание на продукта

Продуктът е предназначен за изчисляване на характеристиките на влажността на въздуха с психрометър. Работи с психрометър без аспирация (Психрометър на Август) и с психрометър с аспирация (Психрометър на Асман). Използва налягане в мерни единици: hPa, mB, mmHg. Ако няма данни за атмосферно налягане - позволява използване на надморска височина на мястото.

Резултатът е: абсолютна влажност на въздуха, относителна влажност на въздуха, точка на оросяване, налягане на наситените водни пари, парциално налягане на водните пари.

В секцията "Помагало" е описан физичния принцип, на който работи психрометъра, а в секцията "Дефиниции" са дадени дефиниции на характеристиките на влажността на въздуха и различните температурни скали, които се използват в метеорологията.