Сервиз на Консорциум "МСЕ" в гр. София

Адрес: гр. София, кв. "Карпузица", ул. "Княжевска" № 56.

Image 1

Професионалните автоматични метеорологични станции (АМС) са сложни и специфични устройства, съчетаващи в себе си аналогова електроника и микропроцесорни устройства, прецизна механика, различни видове комуникационни устройства за цифров пренос на данни и специализиран системен и приложен софтуер. По тази причина настройките и ремонтите са по възможностите само на тясно специализирани сервизи, разполагащи с необходимите уникални за всяка АМС тестваща апаратура, симулатори, резервни части и обучени специалисти. В състава на Консорциум "МСЕ" има специализирана в тази дейност фирма - "МС-сервиз" ЕООД, с което гарантираме на Клиентите си дългогодишна, безпроблемна експлоатация на закупеното оборудване.

Обединението на фирмите производители на части, модули, сензори и специализиран софтуер в Консорциум "МСЕ" осигурява най-ниски цени и гаранция за качеството на влаганите в ремонта компоненти!

Сервизно обслужване с договор.

Сервизното обслужване е на територията на цялата страна.

Image 1

В зависимост от отговорността на режима на експлоатация на съответната система за метеорологичен мониторинг са организирани три нива на договорна сервизна дейност. Те обхващат на практика всички възможни варианти за режим на експлоатация, съгласно нормативните документи, действащи у нас. Идеята заложена при всички тях е Клиента да бъде освободен от грижата сам да осигурява нормалната работа на закупеното от Консорциум "МСЕ" оборудване. При наличие на повреда в оборудването, предмет на сервизна дейност, както и за времето на метрологичната проверка, Консорциум "МСЕ" монтира свое оборудване на обекта на Клиента за осигуряване на непрекъснатостта на необходимата за дейността му метеорологична информация.

Договорното сервизно обслужване се извършва от екип от двама специалисти - инженер и техник. Цената му се калкулира в зависимост от количеството на обслужваната техника, разстоянието на обекта от гр. София и сроковете за ремонта.

Взаимоотношенията между Клиента и Консорциум "МСЕ" се уреждат с писмен договор. Допълнително предимство при тази форма е, че Клиентът може сравнително точно да планира разходите си за експлоатация и сроковете за плащане.

Сервизно обслужване без договор.

Консорциум "МСЕ" извършва ремонти на произведеното и доставено от него оборудване и без наличието на Договор за сервизно обслужване с Клиента.

Image 1

Вариантите за това са:

1. След официална писмена заявка от страна на Клиента и сключен договор за поръчка се изпраща екип на място за диагностика и демонтаж на повреденото оборудване. След констатиране на дефектите, цената на ремонта се калкулира, съобщава се на Клиента и се иска негово писмено съгласие за продължаване изпълнението на договора за поръчка. Оборудването се ремонтира в сервиза на Консорциум "МСЕ", транспортира се обратно до обекта, монтира се, настройва се и се тества за нормална работа;

2. Клиентът предава повреденото оборудване в сервиза на Консорциум "МСЕ" и се сключва договор за поръчка. В сервиза се извършва диагностика и след констатиране на повредите, цената на ремонта се калкулира, съобщава се на Клиента и се иска негово писмено съгласие за продължаване изпълнението на договора за поръчка. Извършва се ремонт, настройка и тестване за нормална работа. В този случай Консорциум "МСЕ" носи отговорност само за нормалната работа на предаденото оборудване, но не и за работата на съответната система като цяло.

Сроковете за ремонт при този тип сервизно обслужване не са твърдо регламентирани и зависят от типа на повредата. Всички плащания за отделните дейности се извършват предварително.

Сервизно обслужване по време на гаранционния срок

Гаранционното сервизно обслужване е по време на целия период на гаранционния срок на закупеното оборудване.

Image 1

То включва:

1. Диагностика, ремонт, настройка и тестване за нормална работа на дефектирали елементи на оборудването, предоставени от Клиента в сервиза на Консорциум "МСЕ" в гр. София;

2. Обновяване на закупения от Клиента специализиран софтуер със създадени нови версии;

3. Преди изтичане на гаранционния срок се прави пълна проверка на място за всяка закупена АСММ, провежда се пълен тест за нормалната й работа и се инсталират последните версии на специализирания софтуер.

Консорциум "МСЕ" извършва приоритетно допълнителни услуги (преди тези за сервизно обслужване без договор), поискани от Клиента за срока на гаранционното обслужване. Тези услуги се извършват срещу заплащане.

Гаранционното сервизно обслужване по точки 1, 2 и 3 е безплатно за Клиента.

s