Консорциум "МСЕ"
Експертизи: "Оптимизация на АМС в АСММ"
Експертизи за определяне на оптимален брой АМС в АСММ

При проектирането на АСММ (Автоматична Система за Метеорологичен Мониторинг) от голямо значение е правилното определяне на местоположението и броя на АМС (Автоматични Метеорологични Станции). От една страна, това е свързано със задачата за определяне полетата на различните метеорологични елементи по данните от измерванията в отделни точки - това е една от най-сложните задачи в експерименталната метеорология. От друга страна, използването на по-голям брой АМС от необходимите т.н. "презастраховане на метода" води до излишни разходи за Клиента.

Освен чисто методическите въпроси е необходимо да се отчитат и редица други фактори. Основните, от които са свързани с осигуряване на надеждна комуникационна среда, наличие на ел. захранване, охрана и др.

Много често Инвеститорите пренебрегват проектирането на АСММ, като най-често причината е свързана с това, че смятат като подходящи места само тези, които са логистично удобни. Като оптимален брой АМС приемат броя в други аналогични АСММ. В почти всички случаи това води до неадекватни решения с последващи допълнителни разходи за преконфигуриране на АСММ.

Консорциум "МСЕ" може да реши вместо тях този проблем като:

- направи експертна оценка на локалните особености на съответния район;

- при необходимост, планира необходимите експериментални изследвания за оценка на локалните метеорологични особености на района и осигури необходимите технически средства за провеждането на предварителните изследвания;

- извърши необходимата обработка и анализ на експерименталната информация;

- изготви проект на АСММ, определи необходимите технически средства и остойности изграждането на АСММ.